Từ vựng tiếng Hàn Quốc

Học tiếng Hàn qua số đếm

SỐ ĐẾM-

Trong tiếng  Hàn, số đếm có 2 loại là số đếm thuần tiếng Hàn và số đếm theo kiểu Hán – Hàn. Mỗi cách này lại có những cách đọc và quy tắc khác nhau. Trong bài đầu tiên về học tiếng Hàn qua số đếm, chúng ta sẽ tập trung học về số đếm kiểu Hán Hàn.

số đếm trong tiếng Hàn

Cách đọc số đêm theo kiểu Hán Hàn giống

SỐ

TIẾNG HÀN

CÁCH ĐỌC

NGHĨA HÁN – VIỆT TƯƠNG ỨNG

0

 

Không

1

il

Nhất – một

2

i

Nhị – hai

3

sam

Tam – ba

4

sa

Tứ – bốn

5

ô

Ngũ – năm

6

yuk

Lục – sáu

7

chil

Thất – bảy

8

pal

Bát – tám

9

gu

Cửu – chín

10

ship

Thập – mười

11

십일

ship – il

Thập nhất – mười một

12

십이

ship – ee

Thập nhị – mười hai

13

십삼

ship – sam

Thập nhị – mười hai

19

십구

ship – gu

Thập nhị – mười hai

20

이십

ee – ship

Nhị thập – hai mươi

21

이십일

ee – ship – il

Nhị thập nhất – hai mươi mốt

22

이십이

ee – ship – I

Nhị thập nhị – Hai mươi hai

30

삼십

sam – ship

Tam thập – ba mươi

40

사십

sa – ship

Tứ thập – bốn mươi

80

팔십

pal – ship

Bát thập – tám mươi

90

구십

ku – ship

Cửu thập – chín mươi

100

peak

Bách – môt trăm

101

백일

peak – il

Bách nhất – một trăm lẻ một

110

백십

peak – ship

Bách thập – một trăm mười

120

백이십

peak – ee – ship

Bách nhị thập – một trăm hai mươi

200

이백

ee – peak

Nhị bách – hai trăm

500

오백

o – peak

Ngũ bách – năm trăm

900

구백

ku – peak

Cửu bách- chín trăm

1000

chon

Thiên- một ngàn

2000

이천

ee – chon

Nhị thiên- Hai ngàn

10,000

man

Vạn

20,000

이만

ee – man

Hai vạn

50,000

오만

o – man

Năm vạn

90,000

구만

ku – man

Chín vạn

100,000

십만

ship – man

Mười vạn

700,000

칠십만

chil – man

Bảy mươi vạn

1,000,000

백만

beak – man

Một trăm vạn

10,000,000

천만

chon – man

Một ngàn vạn

50,000,000

오천 만

o – chon – man

Năm ngàn vạn

100,000,000

oek

Ức

Hóa ra học số đếm trong tiếng Hàn cũng không khó phải không các bạn? Chúc các bạn sẽ có kết quả tốt với bài học này!

Theo: Minh Nguyệt

Đăng bình luận