DU HOC HAN QUOC- DU HỌC HÀN QUỐC

This movie requires Flash Player 9

Cách đọc phụ âm cuối của âm tiết tiếng Hàn (받침)

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ được làm quen với cách đọc các âm tiết cuối trong tiếng Hàn. Dưới đây là một số các quy tắc giúp các bạn có thể đọc chuẩn xác tiếng Hàn. Chúc các bạn có thêm được nhiều kiến thức mới.

- Patxim là phần nằm dưới cùng trong cấu tạo tiếng Hàn

VD:

Tiếng Hàn Patxim Cách đọc

생 ㅇ

악 ㄱ

많 ㄶ

몫 ㄳ

안 ㄴ

웃 ㅅ

Chú ý :+Đọc thành ㄱ (c/k)nếu các Patxim là ㄱ,ㅋ,ㄲ,ㄳ,ㄺ

 

nhom-nhac-kara

 

VD:

Chữ Hàn Cách đọc

섞다

몫으로

맑고

붉다

늙으면

Đọc thành ㄴ (n)nếu các Patxim là ㄴ,ㄵ,ㄶ

VD:

+Đọc thành ㄷ(t) nếu Patxim là ㄷ,ㅅ,ㅈ,ㅊ,ㅌ.ㅎ,ㅆ

VD:

+Đọc thành ㄹ nếu các Patxim là ㄹ,ㄼ,ㄽ,ㄾ,ㅀ

VD:

+Đọc thành ㅁ nếu các Patxim là ㅁ,ㄻ

VD:

+Đọc thành ㅍ nếu patxim là ㅂ,ㅍ,ㅄ,ㄿ

VD:

+Đọc thành ㅇ nếu Patxim là ㅇ

Chữ Hàn Cách đọc

얹으니

괜찮다

운전

Chữ Hàn Cách đọc

닫다

웃다

맞다

쫓다

같다

좋다

있다

Chữ Hàn Cách đọc

알다

밟다

싫다

핥다

외곬으로

짧게

넓으면

밟지

Chữ Hàn Cách đọc

닮다

삶다

굶으니까

Chữ Hàn Cách đọc

값이

갚다

읊어

없다VD:

Chữ Hàn Cách đọc

공항

Chú ý :

1. Trong các trường hợp kết hợp với các nguyên âm thì các Patxim

ㄱ,ㄲ,ㅋ,ㄴ,ㄷ,ㅅ,ㅆ,ㅈ,ㅌ,ㅎ,ㄹ,ㅁ,ㅂ,ㅍ. chỉ với ㅇ là không chuyển

sang phát âm thành âm đầu tiên của âm tiết sau .

2. phát âm khó trong tiếng hàn đó là ㄹ khi phát âm cần uốn lưỡi VD:

Chữ hàn Cách đọc

독기

책을

밖에

드녘으로

손이

믿으니

옷이

낮에

꽃으로

달을

앞에

강당은

3. Đồng hóa phụ âm :khi phụ âm cuối cùng của âm tiết gặp phụ âm tiếp

theo ,có trường hợp phụ âm đó được phát âm giống với phụ âm kế

tiếp .cũng có khi cả hai phụ âm giống nhau bị thay đổi cả hai .

.[ㅂ,ㄷ,ㄱ] +[ㅁ,ㄴ]đọc thành [ㅁ ,ㄴ,ㅇ]+[ㅁ,ㄴ]

a. khi [ㅂ]đứngtrước [ㅁ,ㄴ] thì đọc thành [ㅁ]

VD:입맛. 옵니다

b. khi [ㄷ] đứng trước [ㅁ,ㄴ] thì đọc thành [ㄴ]

Vd:맏며느리 .믿는다

c. khi [ㄱ]đứng trước[ㅁ,ㄴ] thì đọc thành [ㅇ]

Vd:백만.백년

3.2+ [ㅁ,ㅇ]đọc thành [ㅁ,ㅇ]+[ㄴ]

khi [ㄹ] đứng sau âm mũi [ㅁ,ㅇ] được đọc thành [ㄴ]

Vd:음력, 종로

3.3 .[ㅂ,ㄱ]+[ㄹ]biến thành[ㅂ,ㄱ]+[ㄴ] rồi chuyển thành[ㅁ,ㅇ]+[ㄴ]

khi ㄹ đứng sau ㅂ.ㄱ thì phát âm thành ㄴ vì chuyển thành ㄴ nên ㅂ,ㄱ

chuyển thành các âm mũi ㅁ ,ㅇ

Vd:십리.백리

3.4. [ㄴ ]+[ㄹ] đọc thành [ㄴ]+[ㄴ]

Âm ㄹ đứng sau âm mũi thì thành ㄴ

Vd:판단력 .신문로

3.5.[ㄴ]+[ㄹ],[ㄹ]+[ㄴ] thì đều thành [ㄹ]+[ㄹ]

Khi ㄴ đứng trước hay sau ㄹ thì đều đọc thành ㄹ .

Vd:천리, 일년

  • Tweet
  • Pin It